About Izinyawo Zayizolo

 
 
 

Izinyawo Zayizolo yindatshana eqathanisa ukuthethwa kwamacala kwelezolo, ngezindlela zakudala; lokwakathesi emthethwandaba yesiLungu. Kambe okwezolo kungcono na, kulokwanamhla? Yikusilela bani okukhona ekwenzeni kwalamhla lokwezolo?

Sikhumbula njalo amasiko ethu; owokucela izulu, ukugcina inhlanyelo, amalima, ukuthathana, lokunye okunjalo. Zifundele uzizwele. Sibona njalo, intombi, uZanele Hadebe, ezidla izibindi njengofudu. Yozala nkomoni?